เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
68795   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/11/2566 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 8
12/10/2566 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 26
09/10/2566 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 45
22/08/2566 : ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสังคม 47
16/08/2566 : ประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 48
05/10/2565 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2566 82
22/02/2566 : รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 61
30/03/2566 : รายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 91
03/07/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4/2566 90
20/04/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2566 75
09/01/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2566 83
04/07/2566 : ประกาศราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวังหมาน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คลส. ถนนเทศบาล 1 บ้านแก้งไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
19/04/2566 : ประกาศราคากลางางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาลซอย 11 บ้านสังคม หมู่ที่ 1 66
08/03/2566 : ประการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ (ฌาปนสถาน) เมรุ บ้านเจื้องหมู่ที่ 4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 134
21/02/2566 : ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสลบโค-กระบือ จำนวน ๑ เครื่อง) 73
17/01/2566 : ประกาศราคากลางโรงการก่อสร้างโรงจอดรถจักยานยนต์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จำนวน 2 จุด 70
20/12/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว บ้านสังคม หมู่ที่ 2 76
22/11/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยทวีชัย 5/2 บ.แก้งไก่ ม.3 79
06/01/2566 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ประจำปีงบ 66 158
27/07/2565 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 161
25/07/2565 : ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84
29/09/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 4491
04/11/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 84
17/10/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 82
12/04/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 75
10/03/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 73
08/02/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 76
12/01/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 70
06/12/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 88
20/12/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 138
17/10/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 155
04/07/2565 : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1, 211
19/07/2565 : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 ต่อจากโครงการเดิม บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 168
30/06/2565 : ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 164
25/07/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 569 239
29/06/2565 : ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 ต่อจากโครงการเดิม บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 205.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ม. 299
27/04/2565 : สถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 216
14/10/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ 216
04/09/3108 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 229
01/03/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 205
01/02/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 237
04/01/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 242
01/12/2564 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 193
01/11/2564 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 191
01/11/2564 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 196
30/09/2564 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลสังคม 236
09/03/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 279
14/07/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 217
14/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ 64 294
01/07/2564 : ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2564 281


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2