เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88815   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

สำนักปลัดเทศบาล

นางเสาวภา ทุมไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
084-7863717
นางรุ่งนภา นันทวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
0986674539
นายนพรัตน์ แก้วเพชร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
0862215221
นายโสภนวิชญ์ สินเจริญไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายณัฐพงษ์ อินทร์แขน
นิติกรปฏิบัติการ
063-9582871
นางสาวนิศารัตน์ ตรงต่อกิจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0887977917
นางสาวทิพพาพร ศรีบุรินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0971187891
นายรุ่งรัตน์ วงศาทันท์
พนักงานดับเพลิง
0982086285
นางสาวประภัสสร การมาโส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
0621475672
นายสุทิน บาบุญ
พนักงานวิทยุ
0622206679
นายสุพจน์ ทักษิณ
พนักงานเทศกิจ
0899438494
นายพิทักษ์ ใจตรง
นักการภารโรง
0850022587
นางศิริโฉม น้อยหนองวุ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0868501672
นางนิรมล อภัยโส
พนักงานจ้างทั่วไป
0645157816