เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
68795   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

28/11/2566 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำทุ่นขนาดเล็ก ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาตกแต่งรถแห่กระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมารถเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อวัสดุสนาม (หญ้าเทียม จำนวน 1 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2566 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2566 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร รวม 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2566 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ( ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 29 ธันวาคม 2566 ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง และ โรงเรียนสังกัด (สพฐ) จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2566 : จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 2 วัน ตามโครงการแข่งเรือยาวประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2566 : จ้างเหมาจัดทำทุ่น จำนวน 10 จุด ตามโครงการแข่งเรือยาวประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2566 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2566 : ซื้อดอกไม้-ไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2566 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2566 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2566 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์ (เรือ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2566 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2566 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2566 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2566 : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2566 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4484 นค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง