เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
68795   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลสังคม    835.75k
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ    887.77k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)    204.89k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด    205.18k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย    203.14k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย    201.12k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13    196.69k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน    204.51k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ    204.73k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย    204.02k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม    202.91k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน    196.8k
แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจการตลาด ,กิจการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ, กิจการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย    114.86k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    206.45k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    208.75k
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    209.79k
คู่มือประชาชนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์    208.75k
คู่มือประชาชนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    219.21k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    236.02k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    247.19k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    243.95k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    236.7k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    237.62k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    246.96k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    249.67k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    226.86k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    228.96k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    237.01k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    234.44k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    242.43k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    246.01k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    230.12k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    229.69k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    246k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    247.45k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    218.67k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    225.02k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    226.54k
คู่มือประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ    191.73k
คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    197.06k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2