เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
88813   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลสังคม    776.94k
คู่มือการใช้งาน ระบบ E-Service ของเทศบาลตำบลสังคม    876.82k
เทศบัญญัติตลาด    6.9M
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559    6.95M
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554    17.21M
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549    2.16M
เทศบัญญัติการควบคุมการเพาะพันธ์ุยุงลาย    2.27M
เทศบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อ    10.78M
เทศบัญญัติ บ่อดักไขมัน เทศบาลตำบลสังคม    10.42M
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน    192.36k
การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน    196.64k
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ    208.1k
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร    201.95k
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง    204.13k
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499    205.47k
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก    855.4k
ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลสังคม    835.75k
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ    887.77k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)    204.89k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด    205.18k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย    203.14k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย    201.12k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13    196.69k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน    204.51k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ    204.73k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย    204.02k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม    202.91k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน    196.8k
แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจการตลาด ,กิจการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ, กิจการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย    114.86k
แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจการตลาด ,กิจการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ, กิจการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย    114.86k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    206.45k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    208.75k
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    209.79k
คู่มือประชาชนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์    208.75k
คู่มือประชาชนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    219.21k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    236.02k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    247.19k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    243.95k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    236.7k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    237.62k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>