เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
68791   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลสังคม    835.75k
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ    887.77k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)    204.89k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด    205.18k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย    203.14k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย    201.12k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13    196.69k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน    204.51k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ    204.73k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย    204.02k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม    202.91k
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน    196.8k
แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจการตลาด ,กิจการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ, กิจการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย    114.86k
แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจการตลาด ,กิจการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ, กิจการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย    114.86k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    206.45k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    208.75k
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    209.79k
คู่มือประชาชนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์    208.75k
คู่มือประชาชนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    219.21k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    236.02k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    247.19k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    243.95k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    236.7k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    237.62k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    246.96k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    249.67k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    226.86k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    228.96k
คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    237.01k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    234.44k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    242.43k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    246.01k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    230.12k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป    229.69k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    246k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    247.45k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    218.67k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    225.02k
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    226.54k
คู่มือประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ    191.73k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>